Čl. 1. – Kontaktné údaje

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je DREKOTEC spol. s r.o. a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na diaľku prostredníctvom
elektronického obchodu na webovej stránke predávajúceho, e-mailom , alebo telefonickej objednávky v súlade s ustanoveniami zákona číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej
na diaľku, alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ Zákon „ ). Predávajúcim sa rozumie:

DREKOTEC spol. s.r.o. , IČO : 36 817 392, so sídlom Novozámocká 16/37, 949 05 Nitra

Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , odd.: Sro, vl.č.:20455/N

Telefón : 0918 361 509

e-mail : info@drekotec.sk

Orgánom dozoru nad plnením podmienok tejto zmluvy je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, www.soi.sk

Webové sídlo predávajúceho: www.drekotec.sk

Webové sídlo internetového obchodu: www.3fish.sk ( ďalej len „ E-shop“)

Čl. 2 – Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovarov prostredníctvom E-shopu predstavujú súčasť podmienok kúpnej zmluvy, ktorá sa medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom uzatvára a ktoré si touto cestou vymienil predávajúci. Kupujúci odoslaním objednávky
( vyplnením všetkých údajov pri vytváraní objednávky a stlačením tlačidla „ (Odoslať objednávku s povinnosťou platby „) potvrdzuje predávajúcemu, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil , prečítal si ich, súhlasí s nimi a ich ustanoveniami
v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a s týmto obsahom predkladá návrh na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcemu. Pokiaľ je kupujúci spotrebiteľ registrovaným užívateľom E-shopu, súhlasí s tým, aby sa až do momentu, kým mu bude zo strany predávajúceho
oznámená zmena týchto podmienok, vzťahovali tieto všeobecné obchodné podmienky na každý jeho nákup realizovaný následne po registrácii prostredníctvom E-shopu. Po oznámení takejto zmeny podmienok registrovanému užívateľovi E-shopu, bude mať tento
vždy možnosť vyjadriť so zmenenými podmienkami nesúhlas a to tak, že svoju registráciu v E-shope zruší, alebo nebude cez neho realizovať ďalšie objednávky. Vykonaním objednávky po oznámení zmien v týchto podmienkach kupujúci spotrebiteľ vyjadruje
svoj súhlas so zmenenými podmienkami . Na základe kúpnej zmluvy na diaľku uzavretej spôsobom uvedeným nižšie, na ktorú sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu (ďalej len ,,kúpna zmluva´´). Všeobecné
obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Pokiaľ, predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné

od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Žiadne ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré by bolo, alebo by sa v budúcnosti v dôsledku zmeny právnych predpisov stalo neplatným , alebo neprípustným, nie je pre zmluvné strany zaväzujúce.

Čl. 3 – Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ predkladá predávajúcemu návrh Kúpnej zmluvy :

1. Vyplnením všetkých údajov pre vytváraní objednávky a stlačením tlačidla „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“, alebo

2. ak ide o registrovaného užívateľa E-shopu, ktorý súhlasil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, aj prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej predávajúcemu z e-mailovej adresy, uvedenej v rámci registrácie na e-mailovú adresu predávajúceho na
tento účel určenú na stránkach E-shopu, v ktorej uvedie svoje základné identifikačné údaje zhodné s údajmi registrovanými v E-shope, tovar prezentovaný na E-shope, ktorý má záujem si objednať, cenu, za ktorú si tovar objednáva a ktorá musí byť zhodná
s cenou prezentovanou na stránkach E-shopu, vrátane všetkých ostatných nákladov (napr. poštovné a balné ), ktorých úhrada sa pri objednaní daného tovaru vyžaduje a svoj prejav vôle tento tovar si u predávajúceho objednať, alebo

3. ak ide o registrovaného užívateľa E-shopu, ktorý súhasil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, aj prostredníctvom telefonickej objednávky kontaktovaním predávajúceho z telefónneho čísla uvedeného v rámci registrácie na telefónne číslo predávajúceho
na tento účel určeného na stránkach E-shopu, v ktorej uvedie svoje základné identifikačné údaje zhodné s údajmi registrovanými v E-shope, tovar prezentovaný na E-shope, ktorý má záujem si objednať, cenu, za ktorú si tovar objednáva a ktorá musí byť
zhodná s cenou prezentovanou na stránkach E-shopu , vrátane všetkých ostatných nákladov ( napr. poštovné a balné ), ktorých úhrada sa pri objednaní daného tovaru vyžaduje a svoj prejav vôle tento tovar si u predávajúceho objednať.

Ak je návrh Kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom zasielaný prostredníctvom objednávkového systému na stránkach E-shopu, bude po odoslaní objednávky kupujúcemu spotrebiteľovi automaticky doručený odpovedný e-mail na e-mailovú adresu, ktorú zadal. Uvedený
e-mail predstavuje potvrdenie automatizovaného systému o doručení objednávky predávajúcemu, nepovažuje sa však za akceptáciu objednávky zo strany predávajúceho. Táto bude kupujúcemu spotrebiteľovi doručená prostredníctvom následného samostatného e-mailu
v ktorom bude výslovne uvedené „ Potvrdenie akceptácie objednávky „ alebo prostredníctvom telefonického potvrdenia zo strany predávajúceho a to po preverení , že daný objednaný tovar je stále dostupný a je možné ho zo strany predávajúceho dodať za
podmienok uvedených v objednávke. Po potvrdení akceptácie objednávky vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim Kúpna zmluva.
Kupujúci môže doručiť oznámenie o zrušení objednávky predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky do 24 hodín
od doručenia objednávky. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo časť kúpnej ceny za tovar predávajúcemu, predávajúci mu uhradenú sumu vráti do 15 od obdŕžania zrušenia objednávky. Predávajúci mu nebude účtovať žiadne poplatky súvisiace so zrušením
objednávky.

Čl. 4 – Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1.
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom,
keď :

a) kupujúci , alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo

b) ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene , okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný , ako posledný,

c ) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov, alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu , alebo posledného kusu,

d ) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Odstúpiť od zmluvy však kupujúci môže už pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie vymedzený vyššie uvedenými udalosťami.

4.2.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty bodu 4.1.

4.3.
Kupujúci môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne v listinnej podobe vyplnením formulára uvedeného v prílohe k týmto obchodným podmienkam, alebo e-mailom na info@3fish.sk. Odstúpenie
od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu , alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy, najneskôr
do 14 dní odo dňa odstúpenia, je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a pod.

4.4.

Po odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva zruší , pričom je predávajúci povinný tovar prevziať späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie
a poštovné a iných nákladov a poplatkov a to najneskôr do 4 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom , aký použil kupujúci pri svoje platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe
platby , ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia
a ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa
tohto bodu pred tým , ako mu je tovar doručený ( vrátený ), alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu . Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

4.5.

Kupujúci zodpovedná len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy je predávajúci
povinný bez zbytočného odkladu vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, poštovného a iných nákladov a poplatkov, ktoré boli predmetom platby za dodaný tovar a ktoré
predávajúci od kupujúceho prijal. V prípade zistenia zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nadrámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci právo žiadať
od kupujúceho vrátenie sumy, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru. V prípade, že kupujúci na výzvu predávajúceho nereaguje, predávajúci má právo domáhať sa svojho práva na vecne a miestne príslušnom súde. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitným požiadavkám
sa považuje tovar rovnakej , alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na E-shope.

4.6.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak v dôsledku okolností, ktoré nezavinil a nemohol ovplyvniť, nemôže dodať, objednaný tovar a to napr. v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca, alebo dodávateľ
tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušili výrobu / dovoz a znemožnili tak realizáciu splnenia povinnosti predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo ak sú tu iné dôvody vyššej moci, pre ktoré nie je možné tovar dodať. Predávajúci je povinný
o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu, alebo uhradenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote najnesôr do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Čl. 5 – Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

5.1.
Kupujúci je povinný prevziať objednaný a zakúpený tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať obchodné meno predávajúceho, potvrdiť svojím
podpisom prevzatie na dodacom liste alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5.2.
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar, pokiaľ bola objednávka potvrdená, v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho tak aby bol pri preprave chránený. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný
tovar bol v zmysle platné právnych predpisov SR spôsobilý na umiestnenie na slovenskom trhu. Je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy, v písomnej alebo v elektronickej forme všetky doklady potrebné
na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi. (návod na použitie, záručný list, dodací list, daňový doklad). Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Čl. 6 – Dodacie podmienky

6.1.
Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný v dňoch plánovaného doručenia buď na telefónom čísle ním určenom alebo na adrese doručenia. Pokiaľ nie je schopný si túto povinnosť splniť je povinný informovať predávajúceho a dohodnúť sa
s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme za neho tovar. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré vznikli pri pokuse o doručenie tovaru
spotrebiteľovi a následnom doručení tovaru späť k predávajúcemu. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru sa preukázať platným dokladom totožnosti a umožniť tak predávajúcemu zapísať si potrebné údaje, najmä číslo dokladu totožnosti. Toto oprávnenie
sa vzťahuje na osobný odber aj na kuriérsku spoločnosť.

6.2.
Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar mu dodať na základe podmienok aké boli dohodnuté v kúpnej zmluve. V prípade, že predávajúci nemôže v dôsledku okolností, ktoré nezavinil a nemohol ovplyvniť, napr. nedostupnosť
tovaru, výrobca, dovozca, alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu, alebo dovoz čím znemožnil realizáciu splnenia povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy, prípadne vypredania zásob, alebo sú iné dôvody vyššej moci, pre ktoré nie je možné
tovar dodať, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu, alebo uhradenú kúpnu cenu za tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy a to
v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácií objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim,
je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 1,00€ za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. Uvedené sa nevzťahuje na prípady, ak kupujúci od zmluvy riadne odstúpil.

6.3.
Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, hneď pri doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, odporúčame za prítomnosti prepravcu skontrolovať stav
tovaru a požiadať prepravcu, aby za jeho prítomnosti túto skutočnosť poznačil do dopravného listu prepravcu . Na základe tejto skutočnosti môže následne predávajúci poskytnúť náhradu plnenia, odstránenie vád ( zľavu na tovar ) , alebo dodať kupujúcemu
nový tovar .

Čl. 7 – Informácie o výrobku

7.1.

Obrázky, váha, rozmery a ostatné údaje o tovare umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú poskytnuté so súhlasom dodávateľa, výrobcu, alebo dovozcu v rozsahu ním poskytnutého. Na internetovej stránke predávajúceho, v sekcii
kontakt, je kupujúcemu k dispozícii telefonická linka a mailová adresa, na ktorej sú kupujúcemu v prípade záujmu poskytnuté ďalšie doplňujúce informácie. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ to pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Podľa § 3 ods.1. písm. a) zákona je predávajúci povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy informáciu o hlavných vlastnostiach tovaru, alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru a službe.

Čl. 8 – Kúpna cena, platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo ak nie je uvedená v kúpnej zmluve, podľa cenníka predávajúceho platného v čase doručenia objednávky predávajúcemu, vrátane dane z pridanej hodnoty a vrátane
nákladov na dopravu, dodanie tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové
služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedenom v záväznej akceptácii objednávky. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade,
že kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr pri prevzatí tovaru, predávajúci je oprávnený odoprieť odovzdanie tovaru kupujúcemu.

Čl. 9 – Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Čl. 10 – Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru právne a fakticky a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach
a spôsobe reklamácie tovaru vrátane o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný pri uplatňovaní reklamácie predložiť predávajúcemu
originál daňového dokladu a originál záručného listu, ktoré obdržal od predávajúceho . Kupujúci má právo v záručnej dobe na bezplatné odstránenie chýb tovaru, pokiaľ predloží predávajúcemu tovar s príslušenstvom a s dokumentáciou.

10.2.
Predávajúci je zodpovedný za chyby tovaru zistené na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim a za chyby tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a pri užívaní tovaru počas záručnej doby. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim
od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického E-shopu. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho
vzor umiestni na svojej internetovej stránke . Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah chýb tovaru. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho,
ak predávajúci, alebo určená osoba neurčí inak. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho najneskôr do uplynutia záručnej doby.

10.3.
Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu, alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru a poučiť spotrebiteľa
o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak
nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným
spôsobom.

10.4.
Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od
začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba
reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť
alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné
posúdenie ani iné náklady s odborným posúdením.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na
odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho
za chybu , môže reklamáciu uplatniť znova ; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dni odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj
všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.5.
Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a vyhlásil, že tovar preberá aj s existenciou týchto chýb, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva
uzatvorená, musel vedieť. Predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť chybný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou- živelnou
pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania.

10.6.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátení kúpnej ceny tovaru, odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

10.7.
Pokiaľ sa jedná chybu, ktorá sa nedá odstrániť alebo ktorá sa viac krát opakuje alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia užívaniu tovaru, tovar bude kupujúcemu vymenený za nový alebo predávajúci vystaví dobropis kupujúcemu
na chybný tovar a vráti plnenie, ktoré dostal od kupujúceho. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnúchybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných
chýb viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

Čl.11 – Alternatívne riešenie sporov

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že boli predávajúcim porušil jeho spotrebiteľské práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@3fish.sk.
Ak predávajúci odpovie na takúto žiadosť odmietavo, alebo sa do 30 dní od jej doručenia k žiadosti nevyjadrí, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu zaoberajúcim sa alternatívnym riešením sporov /ďalej len
subjekt ARS/ podľa zákona 391/2015 Z.z. Za subjekty ASR sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ASR je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR, www.mhsr.sk. Návrh môže kupujúci podať spôsobom
určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom na online dostupnej platformy na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo sporu súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou a zmlúv uzatvorených na diaľku. ASR môže využiť len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. ARS sa netýka sporov, ktorých hodnota sporu neprevyšuje sumu 20€.

Čl. 12 – Spracovanie osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá
za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa,
fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné tel. číslo. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci
evidoval, spracoval, spravoval a archivoval jeho osobné údaje uvedené vyššie, ktoré predávajúcemu poskytol dobrovoľne a spracovával ich vo svojich informačných systémoch na uvedený účel. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho
zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne doručenia odvolania
súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté právo predávajúceho spracúvať predmetné údaje aj naďalej po nevyhnutnú dobu na účely plnenia povinnosti z už uzavretej Kúpnej zmluvy a uplatňovania nárokov v súvislosti s ňou. Po odvolaní
súhlasu predávajúci zároveň bezodkladne vymaže registráciu kupujúceho, ktorý súhlas odvolal, zo stránok E-shopu.

V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácií vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou
poštou na adrese info@3fish.sk

Spotrebiteľ odoslaním objednávky a potvrdením Obchodných podmienok zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto Obchodných podmienok.

V prípade, že tovar spotrebiteľovi bude doručený kuriérskou spoločnosťou, spotrebiteľ dáva súhlas im poskytnúť osobné údaje potrebné na doručenie tovaru.

Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@3fish.sk.

Čl. 13 – Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (platí v prípade, že tovar z objednávky je dodaný naraz) alebo keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou
dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (platí v prípade, ak tovar z objednávky je doručovaný oddelene na viackrát).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom ) na adrese : objednavky@3fish.sk.
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali.

Naše obchodné meno a sídlo spoločnosti : DREKOTEC spol. s r.o.
Novozámocká 16/37
949 05 Nitra

Telefonicky kontakt : František Zderka 0918 361 509

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší
bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri
Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť poštou (nie na dobierku/dobierky neprijímame) alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej
lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri objednaní tovaru , ktorý bežne nie je dostupný a pri získavaní ktorého tovaru nám vznikajú náklady na jeho obstaranie , máme právo na úhrade zálohu vo výške 20% z predajnej ceny takéhoto tovaru vopred.

Čl. 14 – Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Registrovaným
užívateľom E-shopu, bude takáto zmena notifikovaná tiež vždy aj prostredníctvom e-mailu. Akákoľvek zmena týchto obchodných podmienok sa vzťahuje len na kúpne zmluvy, ktoré budú uzavreté až po oznámení takejto zmeny. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená
v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona . Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy môžete tiež stiahnuť tu (formát PDF).